Zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva,smeća I biljnih ostataka na otvorenom

Imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju nastajanju i širenju požara na otvorenom prostoru, upozoravamo građane da je po članu 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije preduzima mere i radnje u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru, a protiv svakog pravnog i fizičkog lica koje postupi suprotno zabrani biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od:
– 300.000,00 – 1.000.000,00 dinara – pravno lice,
– 10.000,00 – 50.000,00 dinara – odgovorno lice u pravnom licu,
– 150.000,00- 500.000,00 dinara – preduzetnik i
– 10.000,00 – 50.000,00 dinara – fizičko lice.
Za izazvane požare na otvorenom prostoru kojima je ugrožena imovina većeg obima utvrđena je krivična odgovornost a članom 278. Кrivičnog zakonika predviđena novčana kazna i kazna zatvora za izvršenje ovog krivičnog dela.U skladu sa napred navedenim obaveštavamo Vas da će u narednom periodu biti vršen obilazak terena od strane ovlašćenih službenih lica Odeljenja za vanredne situacije Zaječar a sve u cilju prevencije požara na otvorenom prostoru.

Ostavite komentar