Bor: Uvođenje elektronskog sistema za vođenje sednica, glasanje i brojanje glasova

Još 2020. godine pokrenuta je ideja za ubrzanje i pojednostavljenje rada sedenice Skupštine, ali i da njena priprema teče jednostavnije i da se završi u što kraćem roku.

Pokrenuta ideja je realizovana te će se u buduće materijali za sednicu Skupštine slati elektronskim putem, što je i predviđeno poslovnikom.“Identifikacija odbornika će teći pri samom ulasku, svaki odbornik dobiće svoj broj pod kojim će biti u sistemu elektronskog vođenja sednice skupštine a koji će registrovati javljanje odbornika i po tom redu će i dobijati reč. Obezbeđen je dovoljan broj laptopova koji će biti uručeni odbornicima.

Na mejl adrese će dobijati materijal za sednicu i na taj način će biti uskraćeni za nekoliko kilograma štampanog materijala na koji su se odbornici žalili. Siguran sam da će sednice trajati kraće, odbornicima će biti omogućeno da se na brži i jednostavniji način pripreme za sednicu, da lakše prelistaju materijal“, istakao je Dragan Žikić, predsednik Skupštine grada Bora.Žikić dodaje, da su poslovnikom o radu Skupštine grada Bora predviđene dve mogućnosti, prva je da se odbornik javlja sa svog mesta, da komentariše i iskoristi svoje odborničko vreme sa mesta ili ako želi može da izađe za govornicu i učestvuje u radu sednice. Na monitoru će biti prikazano vreme početka sednice ali i registracija svih prisutnih odbornika. Prilikom glasanja videće se rezultati, za, protiv, uzdržan i na taj način će se ubrzati vreme jer skupštinski radnik neće morati da prebrojava glasove. Zatim, predviđeno je i da odbornik u toku izlaganja, tj. kad ga predsedavajući prekine, vreme se zaustavlja i nastavlja se onda kada ga ponovo uključi, odnosno da reč da nastavi diskusiju.
Za sve odbornike planirana je obuka kako bi do naredne sednice Skupštine svi odbornici bili pripremljeni za rad, objavljeno je na sajtu grada Bora.

Ostavite komentar